Corporate governance

De Raad van Commissarissen houdt toezicht op het beleid van de Raad van Bestuur en op de algemene gang van zaken in de vennootschap en de met haar verbonden onderneming. Daarnaast staat zij de Raad van Bestuur met raad terzijde. Bij de uitoefening van haar taken richt de Raad van Commissarissen zich naar het belang van de vennootschap en de met haar verbonden onderneming en maakt daarbij een evenwichtige afweging van de in aanmerking komende belangen van stakeholders. De Raad van Commissarissen heeft een aantal bevoegdheden, waaronder de goedkeuring van bepaalde besluiten van de Raad van Bestuur.

Raad van Commissarissen

De leden van de Raad van Commissarissen worden benoemd voor een periode van drie jaar en kunnen na afloop van deze periode opnieuw worden benoemd. De kandidaten moeten, zowel bij een eerste benoeming als bij een herbenoeming, voldoen aan het profiel zoals dat is vastgesteld voor leden van de Raad van Commissarissen.

Samenstelling van de Raad van Commissarissen:

  • Alen Zeljkovic – Chairman

  • Richard de Groot - Vice-Chairman 

  • Silvia Bocchiotti - Advisor to the Chancellor at Institut de France 

  • Stéphane Corsaletti - Former CEO ABN AMRO Investment Solutions

  • Ido Gonen - Neuflize OBC Bank, Chief Risk Officer   

  • Alexander Rahusen -  Head of PB Clients Europe 

  • Bart Renner - Board Member - Stichting PROF (Single Family Office)

Raad van Bestuur

De leden van de Raad van Bestuur vormen als college de directie van ABN AMRO Investment Solutions. Zij zijn verantwoordelijk voor de strategie, de structuur en de resultaten van ABN AMRO Investment Solutions. De voorzitter van de Raad van Bestuur geeft leiding aan de Raad van Bestuur bij het management van de structuur teneinde de vastgestelde doelstellingen en resultaten te behalen en werkt samen met de Raad van Commissarissen.

Samenstelling van de Raad van Bestuur:

  • François-Xavier Gennetais - Voorzitter
  • Eric Ebermeyer - Bestuurslid