Uitgelogd

U bent succesvol uitgelogd.

Policies

Duurzaamheidsgerelateerde informatieverschaffing

Om onze benadering van duurzaamheid te beoordelen en te controleren, volgen we de volgende procedures en acties. Alle relevante informatie/documentatie is hieronder te vinden

 

Duurzaamheidsgerelateerde informatieverschaffing

Vergoedingsbeleid

Het Vergoedingsbeleid  van AAIS is gebaseerd op ABN AMRO Bank N.V. Het heeft tot doel de noodzakelijke en verplichte vereisten te specificeren, evenals de beginselen die van toepassing zijn op het prestatie- en vergoedingsbeheer, dat door ABN AMRO Bank is vastgesteld overeenkomstig de verschillende toepasselijke regelgevingen, namelijk UCITS 5, AIMFD en SFDR voor AAIS.

Het vergoedingsbeleid houdt rekening met interne factoren zoals de organisatie, doelstellingen, waarden en langetermijnbelangen van AAIS om een duurzaam en verantwoord beleid te waarborgen, in overeenstemming met de doelstellingen van ABN AMRO Bank op het gebied van duurzaamheid, sociale betrokkenheid en de producten en diensten die wij onze cliënten leveren. De prestatiedoelstellingen van alle werknemers van ABN AMRO moeten eveneens in lijn zijn met de algemene strategie, het risicoprofiel, de waarden en langetermijnbelangen van ABN AMRO Bank

Beleidskader voor duurzaamheidsrisico’s

Door onze bedrijfsactiviteiten hebben we een impact op de maatschappij en wij nemen de verantwoordelijkheid hiervoor. Het opsporen en het beheer van duurzaamheidsrisico’s is een belangrijk onderdeel van deze verantwoordelijkheid (SFDR, artikel 3: een duurzaamheidsrisico is een gebeurtenis of omstandigheid op ecologisch, sociaal of governancegebied die, indien deze zich voordoet, een wezenlijk negatief effect op de waarde van de belegging kan veroorzaken).

Het belangrijkste onderdeel van ons beleid inzake duurzaamheidsrisico’s is ons Duurzaam beleggingsbeleid . Hierin is beschreven hoe wij omgaan met duurzaamheidsrisico's: hoe identificeren we risico's en hoe hebben we duurzaamheid opgenomen in onze processen. Onze ESG- en duurzame beleggingsproducten voldoen aan onze duurzaamheidscriteria zoals beschreven in het duurzaam beleggingsbeleid.

De bijdrage die ABN AMRO en AAIS leveren aan de doelstellingen uit het Klimaatakkoord van Parijs, strookt met ons doel, namelijk “Banking for Better, for Generations to Come”, en met de strategie van de hele bank, “Accelerating the Sustainability Shift”. We begeleiden onze cliënten niet alleen naar meer duurzaamheid, we willen ook zelf het goede voorbeeld geven. In onze Klimaatverklaring  leggen we uit hoe we ons via ons beleid willen afstemmen op het Klimaatakkoord van Parijs.

Evenals onze moedermaatschappij ABN AMRO Bank N.V. (hierna: ABN AMRO) erkent ABN AMRO Investment Solutions dat de defensie-industrie duurzaamheidsrisico’s met zich meebrengt. Hoewel we het recht van de staten om zich te verdedigen erkennen, zijn wij van mening dat duurzaamheidsrisico's die samenhangen met de defensiesector, moeten worden beperkt. In onze Defensieverklaring  wordt uitgelegd hoe wij dit willen doen.

Ten slotte wordt in onze uitsluitingslijst elke uitsluiting uitgebreid uitgelegd: waarom sluiten we deze activiteit uit en op welk deel van het fondsenaanbod is dit van toepassing. Samen vormen deze documenten ons beleid inzake duurzaamheidsrisico’s krachtens artikel 3 van de SFDR. Deze documenten zijn opgesteld overeenkomstig het beleidskader voor duurzaamheidsrisico’s van onze moedermaatschappij ABN AMRO, hoewel het mogelijk is dat wij strengere criteria hanteren wanneer we dit noodzakelijk achten.

Door het publiceren van ons beleidskader inzake duurzaamheidsrisico’s voldoen we niet alleen aan de wettelijke vereisten, maar willen wij ook onze cliënten ondersteunen bij het nemen van beter geïnformeerde beleggingsbeslissingen. Onze aanpak kan een negatieve impact hebben op het financiële rendement op de korte termijn, bijvoorbeeld door de uitsluiting van een deel van het beleggingsuniversum, maar het is de bedoeling op de lange termijn de blootstelling aan duurzaamheidsrisico’s en dus het financiële risico voor onze portefeuilles te verminderen. Onze aanpak is gericht op de fondsen die wij via onze eigen beleggingsplatformen aanbieden. Het staat externe portefeuillebeheerders vrij om een strengere aanpak te hanteren. Wij zijn ons ervan bewust dat we een indirecte exposure kunnen hebben jegens niet-duurzame sectoren of bedrijven via externe fondsen die niet zijn opgenomen op onze platformen, maar we streven ernaar om deze risico’s zo veel mogelijk te minimaliseren.

Verklaring inzake de belangrijkste ongunstige effecten op duurzaamheid (PAI statement)

Op grond van artikel 4 van de SFDR is ABN AMRO Investment Solutions in haar hoedanigheid van dochteronderneming van ABN AMRO Bank N.V. en met een totaal aantal werknemers van minder dan 500, niet verplicht om een verklaring inzake de belangrijkste ongunstige effecten (Principle Adverse Impact Statement; PAI Statement) te publiceren. Desondanks werken we, in lijn met onze ambities op het gebied van duurzaamheid, aan onze verklaring en streven we ernaar om deze hier op korte termijn te publiceren.

We vinden het belangrijk om een verklaring inzake de belangrijkste ongunstige effecten te publiceren, aangezien we geloven dat ongunstige effecten op de duurzaamheid evenveel aandacht verdienen als duurzaamheidsrisico’s. Ongunstige effecten op de duurzaamheid zijn wezenlijke en mogelijke negatieve gevolgen van beleggingen of beleggingsadvies voor de duurzaamheidsfactoren, d.w.z. milieu-, sociale en werkgelegenheidszaken, eerbiediging van de mensenrechten en bestrijding van corruptie en van omkoping. Het opsporen en meten van deze effecten is belangrijk om te kunnen beoordelen of een product inderdaad een duurzaam product is. ABN AMRO Investment Solutions werkt momenteel aan een rapportage op fondsniveau waaruit niet alleen de duurzaamheidsrisico’s waaraan een fonds onderhevig is blijken, maar ook de ongunstige duurzaamheidsindicatoren per fonds. Momenteel meten we al een aantal indicatoren die zijn gedefinieerd door de technische reguleringsnormen (Regulatory Technical Standards — RTS), maar we rapporteren hier nog niet extern over (bijvoorbeeld: broeikasgasemissies en CO2-voetafdrukken). Daarnaast staan enkele van de voorgestelde indicatoren op onze uitsluitingslijst, zoals schendingen van het Global Compact van de VN en blootstelling aan controversiële wapens.

Onze duurzaamheidscriteria zijn gebaseerd op toepasselijke internationale normen, conventies, verdragen en regelgeving. De belangrijkste beleidsregels en verklaringen worden gepubliceerd in de sectie Risicobeleidskader Duurzaamheid. Daarnaast publiceren we ons stembeleid, ons jaarlijkse stemverslag en onze richtlijnen voor engagement in de sectie Other Due Diligence Disclosures.

Je vind onze verklaring terug Principal Adverse Impact Statement 2022 .

Verdere informatieverschaffing over Due Diligence

Naast de Verklaring inzake de belangrijkste ongunstige effecten hebben wij aanvullende documenten om de duurzaamheidsprestaties van ons ESG- en duurzame fondsenaanbod te sturen en te beoordelen. In dit deel willen we specifiek ‘active ownership’ toelichten.

Wij bedoelen met active ownership het engagement met de bedrijven waarin wordt belegd en het stemmen op hun jaarlijkse algemene vergaderingen. Hoewel stemmen kan worden gezien als een vorm van engagement, scheiden wij dit proces omdat het engagement bij de afzonderlijke portefeuillebeheerder ligt en de uitoefening van het stemrecht bij volmacht bij ABN AMRO Investment Solutions. In de laatste jaren is het aantal resoluties over milieu en maatschappij toegenomen, waardoor het stemgedrag een relevanter instrument kan zijn voor het engagement met ons universum.

Engagement

Het engagement is de verantwoordelijkheid van de portefeuillebeheerder omdat de specifieke doelstellingen van het engagement afhangen van de beleggingsstrategie van het fonds en van de rol die de ESG-criteria spelen. Een fonds dat wil bijdragen aan de afbouw van broeikasgassen, kan op een andere manier met de participaties in zijn portefeuille omgaan dan een fonds dat focust op mensenrechten. Bovendien kan een fonds dat een waardebenadering hanteert, zich op een andere manier engageren dan een fonds dat een groeibenadering heeft. Ongeacht deze verschillen in de benaderingen zijn er echter altijd minimale duurzaamheidsprestaties die (duurzame) portefeuillebeheerders mogen verwachten van de bedrijven in hun portefeuilles. Daarom vragen we onze portefeuillebeheerders om onze engagementrichtlijnen na te leven. Portefeuillebeheerders rapporteren jaarlijks aan ABN AMRO Investment Solutions over hun inspanningen op het gebied van engagement.

Stemmen bij volmacht

Stemmen bij volmacht is de verantwoordelijkheid van ABN AMRO Investment Solutions. AAIS beschikt over een eigen stembeleid . We werken samen met ISS Governance, dat ons een stemadvies geeft dat overeenstemt met het door ons gekozen beleid (een aangepaste versie van het internationale SRI-beleid van ISS Governance). Uit het gamma gespecialiseerde beleidslijnen van ISS hebben we het beleid gekozen waarmee we het meest vooruitstrevend kunnen zijn op het vlak van milieu en maatschappij. Dit houdt in dat we de meeste resoluties over milieu en maatschappij zullen steunen. We hebben in 2020 ons beleid aan ISS aangepast. Wij rapporteren elk jaar over onze stemactiviteiten. Het laatste stemverslag vindt u hier .

Raadpleeg ABN AMRO Investment Solutions' stemgedrag

Stewardshiprapport - Jaarverslag 2023 (Engels)

Duurzame informatie over regelgeving

We willen transparant zijn over de duurzaamheidsprestaties van de fondsen die we beheren. Hiertoe hebben wij speciale rapporten opgesteld en het is de bedoeling in de loop van de tijd verdere informatie toe te voegen. Historische rapporten vindt u onder “Duurzame informatie over regelgeving” op deze webpagina.

ESG-rapporten:

Rapportage over de uitoefening van stemrecht:

Rapport Energietransitie en Green growth act (LTECV)

Europese SRI-transparantiecode

De Europese SRI-transparantiecode (de Code) is gericht op ESG-/duurzame fondsen die publiekelijk in Europa worden gedistribueerd, en is ontworpen om een reeks activaklassen te bestrijken, zoals aandelen en vastrentende effecten. De ondertekenaars van de code moeten open en eerlijk zijn en moeten nauwkeurige, passende en tijdige informatie verstrekken om belanghebbenden, met name consumenten, in staat te stellen het ESG-beleid en de ESG-praktijken van het fonds te begrijpen.

Momenteel publiceren we de transparantiecode voor het volgende fonds:

Duurzaamheidsgerelateerde informatieverschaffing

Vergoedingsbeleid

Het Vergoedingsbeleid  van AAIS is gebaseerd op ABN AMRO Bank N.V. Het heeft tot doel de noodzakelijke en verplichte vereisten te specificeren, evenals de beginselen die van toepassing zijn op het prestatie- en vergoedingsbeheer, dat door ABN AMRO Bank is vastgesteld overeenkomstig de verschillende toepasselijke regelgevingen, namelijk UCITS 5, AIMFD en SFDR voor AAIS.

Het vergoedingsbeleid houdt rekening met interne factoren zoals de organisatie, doelstellingen, waarden en langetermijnbelangen van AAIS om een duurzaam en verantwoord beleid te waarborgen, in overeenstemming met de doelstellingen van ABN AMRO Bank op het gebied van duurzaamheid, sociale betrokkenheid en de producten en diensten die wij onze cliënten leveren. De prestatiedoelstellingen van alle werknemers van ABN AMRO moeten eveneens in lijn zijn met de algemene strategie, het risicoprofiel, de waarden en langetermijnbelangen van ABN AMRO Bank

Beleidskader voor duurzaamheidsrisico’s

Door onze bedrijfsactiviteiten hebben we een impact op de maatschappij en wij nemen de verantwoordelijkheid hiervoor. Het opsporen en het beheer van duurzaamheidsrisico’s is een belangrijk onderdeel van deze verantwoordelijkheid (SFDR, artikel 3: een duurzaamheidsrisico is een gebeurtenis of omstandigheid op ecologisch, sociaal of governancegebied die, indien deze zich voordoet, een wezenlijk negatief effect op de waarde van de belegging kan veroorzaken).

Het belangrijkste onderdeel van ons beleid inzake duurzaamheidsrisico’s is ons Duurzaam beleggingsbeleid . Hierin is beschreven hoe wij omgaan met duurzaamheidsrisico's: hoe identificeren we risico's en hoe hebben we duurzaamheid opgenomen in onze processen. Onze ESG- en duurzame beleggingsproducten voldoen aan onze duurzaamheidscriteria zoals beschreven in het duurzaam beleggingsbeleid.

De bijdrage die ABN AMRO en AAIS leveren aan de doelstellingen uit het Klimaatakkoord van Parijs, strookt met ons doel, namelijk “Banking for Better, for Generations to Come”, en met de strategie van de hele bank, “Accelerating the Sustainability Shift”. We begeleiden onze cliënten niet alleen naar meer duurzaamheid, we willen ook zelf het goede voorbeeld geven. In onze Klimaatverklaring  leggen we uit hoe we ons via ons beleid willen afstemmen op het Klimaatakkoord van Parijs.

Evenals onze moedermaatschappij ABN AMRO Bank N.V. (hierna: ABN AMRO) erkent ABN AMRO Investment Solutions dat de defensie-industrie duurzaamheidsrisico’s met zich meebrengt. Hoewel we het recht van de staten om zich te verdedigen erkennen, zijn wij van mening dat duurzaamheidsrisico's die samenhangen met de defensiesector, moeten worden beperkt. In onze Defensieverklaring  wordt uitgelegd hoe wij dit willen doen.

Ten slotte wordt in onze uitsluitingslijst elke uitsluiting uitgebreid uitgelegd: waarom sluiten we deze activiteit uit en op welk deel van het fondsenaanbod is dit van toepassing. Samen vormen deze documenten ons beleid inzake duurzaamheidsrisico’s krachtens artikel 3 van de SFDR. Deze documenten zijn opgesteld overeenkomstig het beleidskader voor duurzaamheidsrisico’s van onze moedermaatschappij ABN AMRO, hoewel het mogelijk is dat wij strengere criteria hanteren wanneer we dit noodzakelijk achten.

Door het publiceren van ons beleidskader inzake duurzaamheidsrisico’s voldoen we niet alleen aan de wettelijke vereisten, maar willen wij ook onze cliënten ondersteunen bij het nemen van beter geïnformeerde beleggingsbeslissingen. Onze aanpak kan een negatieve impact hebben op het financiële rendement op de korte termijn, bijvoorbeeld door de uitsluiting van een deel van het beleggingsuniversum, maar het is de bedoeling op de lange termijn de blootstelling aan duurzaamheidsrisico’s en dus het financiële risico voor onze portefeuilles te verminderen. Onze aanpak is gericht op de fondsen die wij via onze eigen beleggingsplatformen aanbieden. Het staat externe portefeuillebeheerders vrij om een strengere aanpak te hanteren. Wij zijn ons ervan bewust dat we een indirecte exposure kunnen hebben jegens niet-duurzame sectoren of bedrijven via externe fondsen die niet zijn opgenomen op onze platformen, maar we streven ernaar om deze risico’s zo veel mogelijk te minimaliseren.

Verklaring inzake de belangrijkste ongunstige effecten op duurzaamheid (PAI statement)

Op grond van artikel 4 van de SFDR is ABN AMRO Investment Solutions in haar hoedanigheid van dochteronderneming van ABN AMRO Bank N.V. en met een totaal aantal werknemers van minder dan 500, niet verplicht om een verklaring inzake de belangrijkste ongunstige effecten (Principle Adverse Impact Statement; PAI Statement) te publiceren. Desondanks werken we, in lijn met onze ambities op het gebied van duurzaamheid, aan onze verklaring en streven we ernaar om deze hier op korte termijn te publiceren.

We vinden het belangrijk om een verklaring inzake de belangrijkste ongunstige effecten te publiceren, aangezien we geloven dat ongunstige effecten op de duurzaamheid evenveel aandacht verdienen als duurzaamheidsrisico’s. Ongunstige effecten op de duurzaamheid zijn wezenlijke en mogelijke negatieve gevolgen van beleggingen of beleggingsadvies voor de duurzaamheidsfactoren, d.w.z. milieu-, sociale en werkgelegenheidszaken, eerbiediging van de mensenrechten en bestrijding van corruptie en van omkoping. Het opsporen en meten van deze effecten is belangrijk om te kunnen beoordelen of een product inderdaad een duurzaam product is. ABN AMRO Investment Solutions werkt momenteel aan een rapportage op fondsniveau waaruit niet alleen de duurzaamheidsrisico’s waaraan een fonds onderhevig is blijken, maar ook de ongunstige duurzaamheidsindicatoren per fonds. Momenteel meten we al een aantal indicatoren die zijn gedefinieerd door de technische reguleringsnormen (Regulatory Technical Standards — RTS), maar we rapporteren hier nog niet extern over (bijvoorbeeld: broeikasgasemissies en CO2-voetafdrukken). Daarnaast staan enkele van de voorgestelde indicatoren op onze uitsluitingslijst, zoals schendingen van het Global Compact van de VN en blootstelling aan controversiële wapens.

Onze duurzaamheidscriteria zijn gebaseerd op toepasselijke internationale normen, conventies, verdragen en regelgeving. De belangrijkste beleidsregels en verklaringen worden gepubliceerd in de sectie Risicobeleidskader Duurzaamheid. Daarnaast publiceren we ons stembeleid, ons jaarlijkse stemverslag en onze richtlijnen voor engagement in de sectie Other Due Diligence Disclosures.

Je vind onze verklaring terug Principal Adverse Impact Statement 2022 .

Verdere informatieverschaffing over Due Diligence

Naast de Verklaring inzake de belangrijkste ongunstige effecten hebben wij aanvullende documenten om de duurzaamheidsprestaties van ons ESG- en duurzame fondsenaanbod te sturen en te beoordelen. In dit deel willen we specifiek ‘active ownership’ toelichten.

Wij bedoelen met active ownership het engagement met de bedrijven waarin wordt belegd en het stemmen op hun jaarlijkse algemene vergaderingen. Hoewel stemmen kan worden gezien als een vorm van engagement, scheiden wij dit proces omdat het engagement bij de afzonderlijke portefeuillebeheerder ligt en de uitoefening van het stemrecht bij volmacht bij ABN AMRO Investment Solutions. In de laatste jaren is het aantal resoluties over milieu en maatschappij toegenomen, waardoor het stemgedrag een relevanter instrument kan zijn voor het engagement met ons universum.

Engagement

Het engagement is de verantwoordelijkheid van de portefeuillebeheerder omdat de specifieke doelstellingen van het engagement afhangen van de beleggingsstrategie van het fonds en van de rol die de ESG-criteria spelen. Een fonds dat wil bijdragen aan de afbouw van broeikasgassen, kan op een andere manier met de participaties in zijn portefeuille omgaan dan een fonds dat focust op mensenrechten. Bovendien kan een fonds dat een waardebenadering hanteert, zich op een andere manier engageren dan een fonds dat een groeibenadering heeft. Ongeacht deze verschillen in de benaderingen zijn er echter altijd minimale duurzaamheidsprestaties die (duurzame) portefeuillebeheerders mogen verwachten van de bedrijven in hun portefeuilles. Daarom vragen we onze portefeuillebeheerders om onze engagementrichtlijnen na te leven. Portefeuillebeheerders rapporteren jaarlijks aan ABN AMRO Investment Solutions over hun inspanningen op het gebied van engagement.

Stemmen bij volmacht

Stemmen bij volmacht is de verantwoordelijkheid van ABN AMRO Investment Solutions. AAIS beschikt over een eigen stembeleid . We werken samen met ISS Governance, dat ons een stemadvies geeft dat overeenstemt met het door ons gekozen beleid (een aangepaste versie van het internationale SRI-beleid van ISS Governance). Uit het gamma gespecialiseerde beleidslijnen van ISS hebben we het beleid gekozen waarmee we het meest vooruitstrevend kunnen zijn op het vlak van milieu en maatschappij. Dit houdt in dat we de meeste resoluties over milieu en maatschappij zullen steunen. We hebben in 2020 ons beleid aan ISS aangepast. Wij rapporteren elk jaar over onze stemactiviteiten. Het laatste stemverslag vindt u hier .

Raadpleeg ABN AMRO Investment Solutions' stemgedrag

Stewardshiprapport - Jaarverslag 2023 (Engels)

Duurzame informatie over regelgeving

We willen transparant zijn over de duurzaamheidsprestaties van de fondsen die we beheren. Hiertoe hebben wij speciale rapporten opgesteld en het is de bedoeling in de loop van de tijd verdere informatie toe te voegen. Historische rapporten vindt u onder “Duurzame informatie over regelgeving” op deze webpagina.

ESG-rapporten:

Rapportage over de uitoefening van stemrecht:

Rapport Energietransitie en Green growth act (LTECV)

Europese SRI-transparantiecode

De Europese SRI-transparantiecode (de Code) is gericht op ESG-/duurzame fondsen die publiekelijk in Europa worden gedistribueerd, en is ontworpen om een reeks activaklassen te bestrijken, zoals aandelen en vastrentende effecten. De ondertekenaars van de code moeten open en eerlijk zijn en moeten nauwkeurige, passende en tijdige informatie verstrekken om belanghebbenden, met name consumenten, in staat te stellen het ESG-beleid en de ESG-praktijken van het fonds te begrijpen.

Momenteel publiceren we de transparantiecode voor het volgende fonds: