Het concept

Eoliennes

Maatschappelijk Verantwoord Beleggen (MVB) houdt in dat er, naast de traditionele financiële criteria, additionele criteria worden toegepast in het beleggingsproces. Met deze criteria kan het gedrag van ondernemingen worden getoetst ten aanzien van met name milieu-, maatschappelijke en bestuurlijke factoren.

ESG-criteria

De ESG-criteria zijn de pijlers van maatschappelijk verantwoord beleggen. Afhankelijk van het MVB-beleid van de vermogensbeheerder, kunnen deze criteria verschillende wegingen krijgen. De ESG-criteria zijn als volgt gedefinieerd:

Milieucriteria: deze hebben rechtstreeks of indirect betrekking op de impact van de activiteiten van de onderneming op het milieu. Bijvoorbeeld: 

Maatschappelijke criteria: deze hebben rechtstreeks of indirect betrekking op de impact van de activiteiten van de onderneming op belanghebbenden in het licht van wereldwijd gedeelde normen en waarden (mensenrechten, internationale arbeidsnormen, strijd tegen corruptie, etc.). Bijvoorbeeld:
  • Duidelijk antidiscriminatiebeleid
  • Diversiteitsbeleid
  • Laag personeelsverloop binnen de onderneming
  • Een ethische benadering van onderaannemers
Bestuurlijke criteria: deze hebben betrekking op de wijze waarop de onderneming wordt bestuurd, geadministreerd en gecontroleerd, en met de name op de relaties die zij met haar aandeelhouders, management en Raad van Bestuur onderhoudt. Bijvoorbeeld: 
  • Een goed ontwikkeld anticorruptie- en anti-witwasbeleid
  • Beloningsbeleid
  • Ondertekening van het verdrag voor verantwoord beleggen van de VN (UN PRI*)