Een historische betrokkenheid

Neuflize OBC, waar ABN AMRO Investment Solutions deel van uitmaakt, houdt zich al jaren actief bezig met duurzame ontwikkeling. De aanpak van duurzame ontwikkeling is stevig verweven door alle lagen van de organisatie en heeft haar weerklank gevonden bij klanten, partners en werknemers. Een referentie MVO-team heeft als opdracht om binnen ABN AMRO Investment Solutions haar expertise te verspreiden en voor begeleiding op dit vlak te zorgen.

Nauw betrokken werkgroepen

Binnen Neuflize OBC zijn er diverse werkgroepen die de activiteiten op het gebied van duurzame ontwikkeling coördineren. Deze zijn gericht op thema’s zoals:
Om de groep voor te lichten over de verschillende aspecten van duurzame ontwikkeling, is er in 2012 een MVB-comité opgericht dat is samengesteld uit externe deskundigen (vanuit ondernemingen, NGO's, gespecialiseerde media en wetenschappelijke kringen). Het MVB-comité vergadert drie keer per jaar. Zijn werkzaamheden zijn beschreven in MVO Jaarverslag van Banque Neuflize OBC.
Neuflize OBC’s sterke inzet op het gebied van duurzame ontwikkeling blijkt ook uit de nauwe samenwerking met moederbedrijf ABN AMRO.  ABN AMRO was in 2005 een van de eerste ondertekenaars van het verdrag voor verantwoord beleggen van de VN (UN PRI*) en heeft deze in 2012 opnieuw ondertekend.

Een team van deskundigen binnen ABN AMRO Investment Solutions

ABN AMRO Investment Solutions maakt gebruikt van een team deskundige MVB-beheerders en -analisten, teneinde een beleggingsbeleid te voeren dat volledig overeenstemt met ABN AMRO’s commitment voor een duurzame toekomst.
 
Binnen ABN AMRO Investment Solutions is er een team opgericht dat zich bezighoudt met de MVB-coördinatie. Dit team wordt geleid door Françoise Martino en Aglae Martin. Zij vertegenwoordigen ABN AMRO Investment Solutions op het gebied van maatschappelijk verantwoord beleggen en coördineren alle stappen (voorlichting, advies, scholing) op MVB-gebied. In het verlengde hiervan zien zij ook toe op de harmonisering van de beleggingsprocessen, het inzetten van deskundigen en de interne en externe ontwikkeling op het gebied van MVB.
 
ABN AMRO Investment Solutions is intern betrokken bij:
En extern als:

* De zes principes voor verantwoord beleggen zijn:

1. Integratie van ESG-factoren in het beleggingsproces
2. Actief aandeelhouderschap en integratie van ESG-factoren in het eigenaarschapsbeleid en -procedures
3. De organisaties waarin wij beleggen verzoeken om openbaarheid op het gebied van ESG
4. Stimulering van de acceptatie en implementatie van de Principes in de beleggingsindustrie
5. Samenwerking teneinde de Principes voortvarend te implementeren
6. Afzonderlijke verslaglegging over de activiteiten en voortgang ten aanzien van de implementatie van de Principes